Algemene voorwaarden janjacobstam

Algemeen

 • Opleidingen en workshops worden gegeven conform de Ethische Code van janjacobstam.
 • Deelnemers zijn verantwoordelijk voor hun eigen welzijn.

Definities

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen janjacobstam (hierna te noemen: “janjacobstam”) en deelnemer van opleidingen, trainingen, workshops, webinars  en andere vormen van opleiding en onderwijs (hierna te noemen: “deelnemer”).
 • Onder deelnemer wordt verstaan de natuurlijke persoon die daadwerkelijk aan de opleiding/training/webinar deelneemt.

Informatie en vragen

 • Deelnemers kunnen te allen tijde vooraf, tijdens en na workshops en opleidingen vragen van administratieve aard stellen en informatie inwinnen of overleggen over het onderwijs. Wanneer  de deelnemer dit schriftelijk (per email) doet, ontvangt de deelnemer zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 3 werkdagen na ontvangst door janjacobstam een reactie/antwoord. Wanneer de verwerking van de vraag meer tijd neemt dan 3 werkdagen, ontvangt de deelnemer daarvan bericht met een indicatie waarop de deelnemer een uitvoerig antwoord kan verwachten.

Totstandkoming overeenkomst

 • De overeenkomst komt tot stand door het volgen van de aanmeldingsprocedure via de website. Na aanmelding via de website krijgt de deelnemer een bevestigings-email. Indien nodig neemt janjacobstam contact op met de deelnemer over het vervolg.
 • Een aanmelding is definitief wanneer de deelnemer schriftelijk (per e-mail) bevestiging heeft gehad van definitieve deelname.
 • Na aanmelding voor webinars en workshops dient direct online het factuurbedrag voldaan te worden.
 • Voor opleidingen en trainingen dient binnen 14 werkdagen na ontvangstbevestiging het totale factuurbedrag betaald te worden, tenzij anders overeengekomen (bijvoorbeeld betaling in termijnen) tussen janjacobstam en deelnemer.

Wachtlijst

 • Is op het moment van de aanmelding de opleiding volgeboekt, dan wordt de deelnemer op een wachtlijst geplaatst. De deelnemer krijgt hiervan digitaal bericht.
 • Zodra er een plaats vrijkomt, wordt in principe de eerst op de wachtlijst geplaatste benaderd.

Onderbreking van gestarte opleiding door deelnemer

 • Een opleiding kan alleen als geheel gevolgd worden.
 • Een gemist (deel van een) blok kan niet worden ingehaald. Deelnemer is verantwoordelijk voor het eigen leren. Deelnemer kan met een voorstel komen om de gemiste studieonderdelen alsnog in te halen.
 • Een opleiding onderbreken en vervolgen in een volgende opleidingsgroep is alleen in overleg en bij uitzonderlijke omstandigheden mogelijk. Onder uitzonderlijke omstandigheden vallen bijvoorbeeld langdurige ziekte of ongeval bij deelnemer en/of overlijden van aanverwanten in de eerste graad.
 • Wanneer een deelnemer een opleiding mag onderbreken en in een volgende groep de opleiding wil voltooien, worden eerst de volledige kosten voor één opleiding betaald plus de kosten voor de nog te volgen blokken. Bij het afbreken van een opleiding door deelnemer wordt er geen restitutie van de opleidingskosten gegeven.

Annulering nog te starten opleiding/training door deelnemer

 • Annulering en afmelding kan alleen schriftelijk of per email en is pas definitief nadat janjacobstam dit heeft bevestigd.
 • De deelnemer heeft gedurende 14 werkdagen na het sluiten van de overeenkomst het recht de overeenkomst zonder opgave van reden kosteloos te ontbinden.
 • Bij annulering door deelnemer tot 45 kalenderdagen voor het begin van de opleiding krijgt de deelnemer de opleidingskosten terug, verminderd met 10%.
 • Bij annulering tussen 44 en 30 kalenderdagen voor aanvang van de opleiding is 50% van de deelnamekosten verschuldigd.
 • Bij annulering tussen 29 en 14 kalenderdagen voor aanvang van de opleiding is 75 % van de deelnamekosten verschuldigd.
 • Bij annulering binnen 14 kalenderdagen voor aanvang van de opleiding of terugtrekken tijdens de opleiding is geen restitutie mogelijk.

Annulering workshop/webinar

Bij annulering nadat de factuur aan de deelnemer is verzonden worden € 15,00 administratiekosten in rekening brengen.

 • Annulering en afmelding voor deelname kan alleen schriftelijk of per email.
 • Annulering tot 21 kalenderdagen voor aanvang van de workshop is kosteloos.
 • Bij annulering tussen 20 en 14 kalenderdagen voor aanvang van de workshop is 50% van de deelnamekosten verschuldigd.
 • Bij annulering binnen 14 kalenderdagen voor aanvang van de workshop of terugtrekken tijdens de workshop is geen restitutie mogelijk.
 • Bij het niet kunnen deelnemen door zwaarwegende privéomstandigheden kan in overleg naar deelname op een andere datum voor dezelfde workshops gezocht worden.

Annulering en/of onderbreking opleiding door janjacobstam

 • janjacobstam heeft het recht om – met opgave van redenen – de opleiding te annuleren of deelname van een deelnemer te weigeren, in welke gevallen de deelnemer recht heeft op terugbetaling van het volledige door de deelnemer aan janjacobstam (aan)betaalde bedrag. Bij het niet doorgaan van een opleiding krijgt de deelnemer een schriftelijk bericht over de mogelijke alternatieven. 
 • janjacobstam heeft het recht om –met opgave van redenen- voor de opleiding ingeplande trainers te vervangen door andere janjacobstam-waardige trainers.
 • Wanneer janjacobstam een opleiding onderbreekt of tussentijds eindigt, heeft deelnemer recht op restitutie van nog niet genoten opleidingsdagen, of een vervangend aanbod van (online) opleidingsdagen.

Bijzondere omstandigheden

 • janjacobstam behoudt het recht om bij bijzondere omstandigheden, zoals bijvoorbeeld het (tijdelijk) sluiten van het opleidingscentrum door maatregelen opgelegd vanuit de regering, een opleiding, (online) workshop of (online) training te annuleren of te onderbreken.
 • Bij annulering heeft de deelnemer recht op restitutie van het reeds aan janjacobstam betaalde bedrag naar rato van de niet genoten dagen.
 • Waar mogelijk biedt janjacobstam in dit soort bijzondere omstandigheden en online, volwaardig alternatief, op de geplande dagen. In dat geval garandeert janjacobstam hiermee de voortgang van lopende opleidingen op alle geplande lesdagen en is er geen recht op restitutie.
 • janjacobstam is bij annulering niet verantwoordelijk voor door de deelnemer reeds gemaakte kosten als vliegtickets en hotelboekingen.
 • janjacobstam is bij annulering niet verantwoordelijk voor inkomensderving van deelnemer.

Betalingen

 • janjacobstam brengt de deelnamekosten in rekening door middel van een factuur.
 • Deelnemer heeft na ontvangst van de door janjacobstam toegezonden factuur, de verplichting om binnen 14 werkdagen na factuurdatum de totale kosten, verbonden aan de betreffende opleiding, te voldoen.
 • Voor de opleidingen is in overleg een gespreide betaling mogelijk. Gespreide betaling ontslaat deelnemers niet van de verplichting de volledige opleidingskosten te voldoen.
 • Aan gespreide betaling zijn geen extra kosten verbonden.
 • Twee weken voor het laatste blok moet het volledige bedrag betaald zijn.
 • Bij betaling door een derde, blijft de deelnemer zelf verantwoordelijk dat het volledige bedrag betaald wordt.
 • Bij de workshops en opleidingen zijn koffie, thee, lunch inbegrepen.
 • De reis-, overnachtings- en verblijfkosten zijn niet in de deelnamekosten inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is afgesproken.
 • Eventueel cursusmateriaal is bij de prijs inbegrepen. Dit geldt niet voor de verplichte en aanbevolen literatuur.

Eigendom

 • Het auteursrecht op de door janjacobstam uitgegeven brochures, trainingsmaterialen, handboeken, handouts en welke andere in de training gebruikte schriftelijke materialen dan ook, hierna te noemen “materialen”, berust bij janjacobstam, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven.
 • Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van janjacobstam zullen door de deelnemer geen gegevens in welke vorm dan ook uit de materialen worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd. Ook het auteursrecht op offertes, rapporten, voorstellen e.d. die voortkomen uit de werkzaamheden van janjacobstam berust uitsluitend bij janjacobstam.
 • Het verstrekte cursusmateriaal blijft in het bezit van de deelnemer