Privacyverklaring

janjacobstam, gevestigd aan Middelberterweg 13b, 9723 ET  Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Middelberterweg 13b
9723 ET  Groningen
050 – 20 83 018

Persoonsgegevens die wij verwerken
janjacobstam verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Als je je persoonsgegevens invult op de website, of je aanmeldt voor de nieuwsbrief, ga je ermee akkoord dat wij je gegevens overeenkomstig deze privacyverklaring gebruiken.Alle gegevens die je aan janjacobstam beschikbaar stelt, worden alleen in overeenstemming met de wet gebruikt op een zorgvuldige manier.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Factuuradres, indien afwijkend van adres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Wanneer je je aanmeldt voor een activiteit/opleiding/workshop, je documenten downloadt of je aanmeldt voor de nieuwsbrief, verwerkt janjacobstam jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief/activiteitenaanbod
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten
 • janjacobstam verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Bewaartermijnen
janjacobstam bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Persoonsgegevens zoals doorgegeven bij aanmelding voor activiteiten/opleidingen/workshops –  > bewaartermijn: 12 maanden na afloop van de opleiding/workshop/activiteit -> Reden: controle voor facturen en betalingen, deelnemerslijsten, contact met je te kunnen opnemen naar aanleiding van belangrijke wijzigingen die van invloed zijn op de gevolgde opleiding, vrijstellingen.

Voor nieuwsbrieven bewaren we je gegevens tot wederopzegging.

Delen van persoonsgegevens met derden
janjacobstam verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals voor de belastingdienst. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. janjacobstam blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door janjacobstam en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@janjacobstam.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee  weken, op jouw verzoek .

janjacobstam wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
janjacobstam neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@janjacobstam.nl

Wijzigingen/aanpassingen
janjacobstam behoudt zich het recht voor ons wijzigingen/aanpassingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Raadpleeg deze dan ook geregeld.

Deze verklaring is opgesteld op 22 juli 2020.